วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ”
และทอดพระเนตรนิทรรศการ “๔๕ ปี ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตใหม่” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน
เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เสร็จแล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
การประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางสาวปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำ ข้าราชการสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นายไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นำ คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงาน “เดอะมอลล์ มหัศจรรย์พรรณไม้” ครั้งที่ ๔ และงาน
“เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑๓ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข นำ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นำ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย