วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่า บัณฑิตบางคนไม่ใคร่จะมีความอดทน
อดกลั้นและความเพียรพยายามในการทำงาน เห็นได้จากเมื่อเวลาประสบปัญหาต่าง ๆ มักจะท้อถอยถอดใจยอมแพ้ ไม่พยายามแก้ไขหรือเผชิญปัญหา จึงไม่อาจประสบความสำเร็จที่ดีในอาชีพการงานได้ ข้อนี้นับว่า
น่าเสียดายอย่างมาก เพราะในการทำงานนั้น เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น ทั้งจากงาน
และจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน บางปัญหาอาจใช้สติปัญญาความรู้เป็นเครื่องปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว แต่บางปัญหาก็อาจซับซ้อนจนไม่สามารถแก้ไขได้ทันที จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา โอกาสที่เหมาะสม
และความร่วมมือจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอีกเป็นอันมาก บัณฑิตทั้งหลายจึงควรทำความเข้าใจความจริงข้อนี้
แล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายาม ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่อุปสรรค
ปัญหา จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานได้แท้จริง
เวลา ๑๒.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางหนูเกตุ โพธิ์ศรี ณ เมรุวัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธฺสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

/ในวันเดียวกันนี้ …..

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำโสม ต่อจากนั้น เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลนาแค และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง อำเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี