วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด
อำเภอศรีราชา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
และ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี