วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระตำหนัก ดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๑๒” ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีพระราชดำริให้
ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่เสียหายจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ๒๕๕๗ มีวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ออกแบบอาคาร และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ควบคุม
การก่อสร้าง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว ทรงฟังบรรยาย
สรุปการก่อสร้างอาคารพระราชทาน และนิทรรศการประวัติการเกิดแผ่นดินไหวในโรงเรียนพานวิทยาคม
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๑๓” ณ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
อำเภอพาน “อาคารพระราชทาน ๑๕” ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว และ “อาคารพระราชทาน ๑๔”
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามลำดับ ซึ่งอาคารเหล่านี้ก่อสร้างขึ้นทดแทน
อาคารเรียนหลังเดิมที่เสียหายจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ๒๕๕๗ เช่นเดียวกัน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัด
การเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ฯ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนิน
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง กลับพระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๖.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ ท้องพระโรง พระตำหนัก ดอยตุง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

/ ในวันเดียวกันนั้น ….

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ กองพลบินที่ ๓ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง
โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยบริการตรวจรักษา และให้
คำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรในพื้นที่ ในครั้งนี้มีผู้มาขอรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม
และแพทย์แผนไทย รวม ๑,๐๙๐ คน โรคที่ตรวจพบมากที่สุด คือโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อ มีผู้ป่วย
ที่ต้องส่งไปรักษาต่อรวม ๖ คน การนี้ พระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ๓ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก
แก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร
และผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน สมุดวาดเขียน ของเล่นเด็ก หนังสือธรรมะ
ของที่ระลึก เครื่องนุ่มห่ม และยาตำราหลวง แก่นักเรียน และราษฎร จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จ และพระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้า รับพระราชทานพระโอวาท
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจ
อนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี ๒๕๑๒ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๓