วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ประกาศนียบัตร และรางวัลแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร