วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงละครแห่งชาติ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ศาสตร์และศิลป์แห่งดนตรีไทยสามารถสร้างความสุขในการดำรงชีวิต ตลอดจนเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อนี้ ท่านทั้งหลายคงจะเห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นความจริง และไม่ใช่เพียงแต่ดนตรีไทยเท่านั้น หากศิลปะทุกด้าน ทุกแขนง ของทุกชาติ ต่างก็อำนวยประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความสุข ความมั่นคง และความสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคม ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้สำเร็จการศึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่นบัณฑิต จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวาง เป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุก มั่นคงของชาติบ้านเมือง บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะศึกษามาในทางศิลปวัฒนธรรมไทยหรือสากลก็ตาม หากแต่ละคนมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของตนอย่างถ่องแท้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น โดยเต็มกำลัง ความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นในทุกด้าน ทุกระดับ และงอกงาม เพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยไม่มีวันเสื่อมสูญ
เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์ และบันทึกวีดิทัศน์ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์กับศิริราช ๔.๐”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อนายพลากร สุวรรณรัฐ เดินทางถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนรสีห์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

/ ถวายราชสักการะ …

– ๒ –

ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๑๙๕ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร
ที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๙๕ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๑๙๕ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๙๕ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ
และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ ๑๙๕ รูป ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์ประเทียบ ขึ้นรถยนต์ประเทียบแล้วเดินทางกลับ จากนั้น พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข กราบราบพระพุทธนรสีห์ที่โต๊ะหมู่บูชา เจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ขึ้นพระราชยาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งพระพุทธนรสีห์ขึ้น พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ และเดินนำขบวนอัญเชิญพระราชยาน อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ออกจากพลับพลาพิธีกลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยัง ห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระพุทธนรสีห์ จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญ พระพุทธนรสีห์ ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต