วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน คงจะได้พบว่า การทำงานนั้นต้องอาศัยการ
พิจารณาตัดสินใจอย่างมาก แทบจะทุกขั้นตอน เป็นต้นว่า จะเลือกสรรความรู้ข้อใดมาใช้ในการปฏิบัติงาน
จะจัดสรรงบประมาณและกำลังคนเท่าใด จะมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไร ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดทั้งสิ้น ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงหลักในการ
พิจารณาตัดสินใจ ที่ใช้ได้ในทุกงานและทุกสถานการณ์ ก็คือความพอเหมาะพอดี บัณฑิตไม่ว่าจะทำงานใด
อยู่ ณ ที่ใด หากคำนึงถึงความพอเหมาะพอดีทุกด้าน เช่น เลือกสรรความรู้ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ให้พอเหมาะ
พอดีกับงานใช้ทุนรอนและกำลังคนให้พอเหมาะพอดีกับฐานะและความจำเป็น ตลอดจนทำงานด้วยวิธีการ
ที่พอเหมาะพอดีกับระเบียบปฏิบัติของงานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ก็จะสามารถปฏิบัติงาน
ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงขอให้ทุกคนทำความเข้าใจ
เรื่องความพอเหมาะพอดีให้ทราบชัด แล้วนำไปใช้เป็นหลักในการทำงาน โดยระลึกไว้เสมอว่า การพิจารณา
ทุกเรื่องทุกอย่างโดยคำนึงถึงความพอเหมาะพอดีนั้น เป็นเครื่องป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดเสียหายได้อย่างดี
ที่สุด
เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอรรณพ กันทาธรรม นายกสมาคมแนะแนวการศึกษานานาชาติ นำ ผู้แทนสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติเชิญมาร่วมงานการศึกษา ครั้งที่ ๓๑ “โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสายการบินและหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรโดยสารเครื่องบิน
– นายภควันต สิงห พิศโนอี (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
/…ว่าที่ร้อยตรี

– ๒ –

– ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง นำ คณะเจ้าแขวงและผู้จัดการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จัดให้มีการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “ซิกตี้เธิร์ด แอนนวล ไวดับยูซีเอ ดิปโพลเมติก แชริตี้ บาซาร์ ๒๐๑๖” (63 Annual YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2016) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายยูริ เฟดโอทอฟ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ นายเซอร์เก เปเรซาดา เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฯ และนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนภูมิภาค ฯ ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เฝ้า กราบทูลเชิญให้ทรงรับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเด็นอื่น ๆ
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเฝ้าด้วย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๙ น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง