วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๘ น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตาม
ผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เดิมเป็นโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน และโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมื่อปี ๒๕๕๑ เปิดสอน
ชั้นประถมศึกษา ผลการทดสอบเอ็นทีและโอเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ จึงใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วย และจัดทำโครงการรักการอ่านการเขียน และสอนเสริมหลังเลิกเรียน ทำให้นักเรียนอ่านและเขียนคล่องขึ้น ด้านภาวะโภชนาการมีเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จึงมีการกำกับดูแลภาวะโภชนาการ และการบริโภคอาหารทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำ ส่วนผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
มีไม่เพียงพอจึงต้องจัดซื้อเพิ่มเติม และทำแผนการผลิตล่วงหน้า สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ได้นำ
เมล็ดพันธุ์ผักไปแจกจ่ายให้ผู้ปกครองและกลุ่มแม่บ้านนำไปปลูก ผลผลิตที่ได้ ใช้บริโภคทั้งที่บ้านและนำไปสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเมื่อปี ๒๕๕๘ กรมชลประทานได้สร้างสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าคลองละอุ่น พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำเข้าสนับสนุนในพื้นที่ รวมทั้งจะสร้างถังพักน้ำ
พร้อมระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ด้านกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านไปสอนการทอผ้า ทอเสื่อกก ทำไม้กวาดดอกหญ้า สบู่ ลูกประคบ และ
น้ำสมุนไพร เพื่อเรียนรู้พื้นฐานอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอละอุ่น จะฝึกอบรมการแปรรูปถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน อาทิ ทุเรียนเชื่อม กล้วยฉาบ ลูกชุบไส้ทุเรียนกวน และพริกแกง รวมทั้งการเลี้ยงผึ้ง และการทำพานบายศรี เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ ๓๓๙ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก มีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง
แต่ครอบครัวยากจน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๗ คน พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไป
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดำริ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม
ผลิตและแปรรูปอาหารปลอดสารพิษสำหรับบริโภคและจำหน่าย โดยฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งมีพื้นฐานความรู้
ด้านการประกอบอาชีพอยู่แล้ว ให้เรียนรู้วิชาการใหม่ ๆ รวมทั้งการผลิตและแปรรูปต่อยอดการผลิต

/การบริหารจัดการ ….

– ๒ –

การบริหารจัดการและการตลาด การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งจังหวัดระนองมีสมาชิกอยู่ในอำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี และอำเภอละอุ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๓.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เดิมหมู่บ้านเขตบริการอยู่ห่างจากโรงเรียน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ในฤดูฝนสัญจรลำบาก ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปช่วยพัฒนา และ
คนในชุมชนช่วยกันดูแล ทำให้สัญจรสะดวกมากขึ้น โรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ที่สมบูรณ์พร้อมจัดการเรียนการสอน เด็กทุกคนมีการศึกษาและเติบโตสมวัย สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริประสบผลสำเร็จ คือครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนมีทัศนคติที่ดี ตั้งใจสนองงานตามพระราชดำริให้สำเร็จ ครูทุกคนจะอยู่กันแบบญาติพี่น้อง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ ยังคิดเชิงรุก นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาทักษะการสอน เช่น
นำการสอนแบบ BBL หรือการใช้สื่อที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาสมองของเด็ก ช่วยจูงใจให้เด็กรักการอ่าน ชอบคิดประดิษฐ์ และสนุกไปกับการเรียนรู้ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ด้านฝึกอาชีพ มีโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์หม่อนไหม ฯ
จังหวัดชุมพร ช่วยส่งเสริมให้ความรู้ มีปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่อพยพ
ไปอยู่อาศัย มาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าขาวม้า ทำไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พบว่าครูทุกคนช่วยกันทำเกษตร โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบพาเด็กลงแปลงปลูกซุ้มผักไม้เลื้อย สำหรับพื้นที่ลาดชันที่เป็นดินทรายจะยกแคร่ปลูกผัก ป้องกันน้ำกัดเซาะ ทั้งนี้ สำนักงาน กปร.
และกรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำในโรงเรียน เพิ่มความจุเป็น ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงระบบกระจายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน
เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้โรงเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี
ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เปิดสอนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา เนื่องจากมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ทั้งครูและนักเรียนได้เข้าค่าย และมีการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนบัตรเลขกับจำนวนของนักเรียนชั้นปฐมวัย
พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

/โครงการอนุรักษ์ …

– ๓ –

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืช การปลูกรักษา รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ด้านการฝึกอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
และการติดตั้งจานดาวเทียมเบื้องต้น นอกจากนี้ มีกิจกรรมทำไม้กวาดโดยวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ต้นไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการทำบั้งไฟ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายมาอยู่อาศัย
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ