วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก
ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ซีโร่ ฮังเกอร์” (Zero Hunger) ณ สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ และคู่สมรส
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการรางวัล
นานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๑
การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย