วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานครบ ๕ ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย และนิทรรศการโครงการ ฯ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี