วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา ส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าพระโกศพระบรมศพ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวาย บังคมพระบรมศพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพ สำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระธรรมคาถา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่น มหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมุกด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วเสด็จออกจาก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
/ในวันเดียวกันนั้น…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๙.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสิริโรจน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทรงวางพวงมาลัยถวาย
ราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้น พระราชทานถ้วยรางวัลสิริโรจน์ แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และทอดพระเนตรห้องประวัติพันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ อารศิริโรจน์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากนั้น ทอดพระเนตรศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เสร็จแล้ว
เวลา ๑๑.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ทแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักเรียน
ที่เพิ่มมากขึ้นมีนักเรียนไทย นักเรียนที่เป็นลูกครึ่งและนักเรียนต่างชาติ ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน
ชุด เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง และนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร