วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ฯ ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดศิลปินสองรัชสมัย ณ สโมสรสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร