วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเยี่ยม และประทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
เวลา ๑๕.๒๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนิทรรศการ “รำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี พระผู้พระราชทานนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบ ๓๗ ปี
จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายสิรินธร ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุด “ต้นไม้ของพ่อ” กับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้แก่นักเรียนของ
ศูนย์ ฯ ต่อจากนั้น ทรงเปิดห้องสมุดมีชีวิต “วีรปัญญา” ซึ่งค่ายสิรินธรร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค
(TK Park) ปรับปรุงจากห้องสมุดค่ายสิริธรเดิม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ผ้าบาติก
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมความรู้การลงสีผ้าบาติกให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกำลังพล จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
จากโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมสมาชิกจิตอาสา ญาลันนันบารู
ที่เป็นโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก แก่ผู้ที่มี ผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ฝึกเป็นอาชีพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดเศษวัสดุจากธรรมชาติ
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ