วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ราชสกุลมหิดล”
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และบริษัท ออสไทย มารีน จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือใบไม้สัก
และเรือใบไม้อัด เพื่อพระราชทานแก่นักกีฬาใช้ในการแข่งขันเรือใบสำหรับผู้พิการ และในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเรือใบดังกล่าวด้วย
๒. นางสลีพรรณ ธรรมสโรช และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” ประจำปี ๒๕๖๑ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ และนางภัทรา วนิชวัฒนะ พร้อมคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายนิวัต มหาบุณย์ ประธานกลุ่มศิลปาศรี นำคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายงานจิตรกรรม และประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติและศิลปิน
ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเงินที่มีผู้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน เพื่อพระราชทาน
แก่โรงเรียนต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย
– นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้จัดงานประกวดโครงการ Thailand Go Green
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการประกวดโครงการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

/คุณหญิงชฎา…

– ๒ –
– คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการ
“กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ นักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด นำคณะกรรมการมูลนิธิ
“ลมหายใจไร้มลทิน” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม
แห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี ๒๕๕๙ ร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ด้วย
– นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยเยาวชน คนเก่งที่ได้รับการคัดเลือก
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย โอกาสนี้ ผู้แทนเยาวชนคนเก่ง ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก เสร็จแล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
นำ นางสาวมัลลิกา สุกิจปาณีนิจ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Civil Engineering and Environment, Imperial College London,
United Kingdom เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำ นิสิต นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถาบันเซิร์น สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันจีเอสไอ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ต่อจากนั้น
เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรละครเวที “พระร่วง เดอะ มิวสิคัล” รอบปฐมทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
ศูนย์การค้าเอสพลานาด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร