วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับดอยผาตั้ง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ทอดพระเนตรหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมเกียรติ ๘๘ พรรษา” ณ โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นศรีตรัง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพระราชกระแสถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำรัสเมื่อปี ๒๕๔๕ เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่ ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาแก่เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านแม่อมยะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนี้ ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ แล้วทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งโรงพยาบาลแม่สอด ได้นำรถพระราชทานสำหรับใช้ในพื้นที่ทุรกันดารออกให้บริการ และทรงเยี่ยมเด็กคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้นิ้วมือและเท้าหายไปตอนโต จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่อมยะ และใกล้เคียง ในการนี้ ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ไม่รู้หนังสือ ทำให้การสื่อสารในชีวิตประจำวันยากลำบาก เช่น การประกอบอาชีพ และ ไปหาหมอ คณะทำงานโครงการตามพระราชดำริจึงจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเนื้อสัตว์ ผักเพียงพอ ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้
/จึงแจกจ่ายพันธุ์…

– ๒ –
จึงแจกจ่ายพันธุ์ให้ผู้ปกครองปลูก และรับซื้อผลผลิตคืนทั้งยังจัดซื้อเพิ่มเติมจากตัวอำเภอ นอกจากนี้ กรมชลประทาน จะร่วมกับกรมป่าไม้ และสำนักงาน กปร.ปรับปรุงระบบแนวท่อส่งน้ำเดิม สร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ รวมถึงเดินท่อน้ำเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับดอยผาตั้ง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงปลูกต้นมณฑาป่า ซึ่งเป็นไม้โตเร็วกึ่งผลัดใบ และเติบได้ดีในที่สูง ดอยผาตั้งเป็นป่าดิบเขาอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แต่เนื่องจากถูกทำลายจนทรุดโทรม และประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพปลูกไร่ฝิ่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ได้ร่วมสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำดอยผาตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จากนั้น ทรงปล่อยกวางผา เลียงผา และไก่ฟ้าหลังขาวกลับคืนสู่ธรรมชาติ โอกาสนี้ มีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับกรมป่าไม้ดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่นพื้นที่ผาแดง จังหวัดตาก เพื่อการอนุรักษ์และ ดูดซับมลพิษ ตลอดจนจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไป
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับดอยผาตั้ง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่