วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟังปาฐกถา ชุดสิรินธร ครั้งที่ ๓๒
เรื่อง “คงคุณค่าปัญญาไทยควบคู่การก้าวไกลเทคโนโลยี” ซึ่งนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นปาฐก
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ ซึ่งกองทัพเรือจัดสร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี