วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๒.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร
ผลิต ๖ ณ โรงงานซีเกท โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จลง ณ ห้องอิมพีเรียล ๑ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับ ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน (University College London : UCL)
เวลา ๑๖.๔๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดท่าดินแดง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๑๕.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิด
โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายใต้กิจกรรม
“ฮักเฮือนจำแม่สอด” ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๓ น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการ
พระราชดำริ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการเรียนรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้ โรงเรียน ฯ ยังทดลองปลูกผักในกระถางที่ทำจากยางรถยนต์
ทำให้มีผลผลิตเพียงพอในการประกอบอาหารกลางวันตลอดปี รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรชาวซาไก
ในพื้นที่โดยรอบ ทดลองปลูกผักและเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเช่นกัน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

/ ในช่วงบ่าย ….
– ๒ –

ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียน ฯ ได้นำยางรถยนต์
ขนาดใหญ่มาใช้ปลูกพืชผัก เช่น ฟักเขียว และบวบ ได้ผลผลิตดีเพียงพอต่อการบริโภค แต่การปลูกผลไม้
ยังให้ผลผลิตไม่เพียงพอ จึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการนำกล้วยและมะละกอมาปลูกเสริมบริเวณทางเดินโดยรอบ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา โดยด้านวิชาการ โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพี่ช่วยสอนน้องติวข้อสอบ ทำให้ผลการเรียน
วิชาต่าง ๆ ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนในด้านส่งเสริมอาชีพ มีการจัดสอนศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม
นูนต่ำ และอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอนสานใบมะพร้าวทำเป็นข้องและกระจาด มีกลุ่มแม่บ้าน
สอนทำสบู่สมุนไพร กล้วยฉาบกรอบแก้ว และเครื่องแกง สำหรับจำหน่ายในชุมชน สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร