วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๕
เวลา ๑๑.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๕
เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ นำ คณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ ผู้มีจิตศรัทธา ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดพี่นำน้อง
รักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิ ฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร เป็นวันที่ ๕
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงเรื่องความรู้ คุณธรรม ความตั้งใจจริง
รวมทั้งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันเป็นเครื่องมือและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ความเจริญมั่นคงของบุคคลและประเทศชาติ ในวันสุดท้ายนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า ชาติบ้านเมืองนั้น
มีคุณยิ่ง ด้วยเป็นที่เกิด ที่อาศัย ซึ่งบุคคลได้ลงหลักปักฐานสร้างตัวสร้างชีวิตให้มีความผาสุกมั่นคง ทุกคน
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณ โดยร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญยั่งยืนให้แก่
ชาติบ้านเมือง ไม่เบียดเบียนทำลายชาติบ้านเมืองให้ตกต่ำเสียหาย ยิ่งบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้สูง ก็ยิ่งต้อง
สำนึกตระหนักในหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองให้มาก แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติพัฒนางานต่าง ๆ
ของชาติให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถ้าทำได้ดังนี้ บ้านเมืองเราก็จะมีแต่ความร่มเย็น
เป็นปรกติสุข ยังความวัฒนาผาสุกในชีวิตและกิจการงานแก่ทุกคนโดยถ้วนหน้า

/อนึ่ง..

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๐.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี