วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี
ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ ผู้สนับสนุน
มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก โล่ และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ “จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ
กำเนิดกาสาวพัตร์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวย
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป สวดมาติกา จบแล้ว
ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๙๙ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และ

/ถวายพระพร…..

– ๒ –

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์
พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ ๑๙๙ รูป
ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์
และผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ขึ้นพระราชยาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๑๕ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยังห้องพระ
ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยพลอากาศเอก
เกษม อยู่สุข เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน
ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศเอก
เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต