วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงนำ
คณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคอาเซียน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกและโรงงานผลิตสินค้าในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับทรงร่วมกิจกรรมเสวนากับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ ศูนย์ฝึกและโรงงานผลิตสินค้าในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากหมู่บ้านสัมมากร
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒
บ้านแม่ละงอง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของและตัวแทนนักเรียนชาย – หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานผ้าห่มและพระราชทานเสื้อกันหนาวแก่ผู้แทนชุมชน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เน้นการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับการฝึกอาชีพ ให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ปราชญ์ชาวบ้านมาฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เช่น การทำไม้กวาด ที่นำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การฝึกปักผ้าลายโบราณดั้งเดิมของชนเผ่าลอมิอาข่า เน้นการใช้ผ้าฝ้าย โดยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาส่งเสริมให้ความรู้และฝึกหัดให้กับคนในชุมชนและนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มาช่วยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด สอนให้นักเรียนรู้จักการทำนา ปลูกผักพื้นถิ่นตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์ นำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวัน และเลี้ยงเด็กนักเรียนบ้านไกลที่พักอาศัยที่โรงเรียน รวมทั้งให้ราษฎรในชุมชนเก็บพืชผลได้บางส่วน ในการนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรบ้านแม่ละงอง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า พื้นเมืองล้านนา
และกะเหรี่ยง
/เวลา ๑๒.๓๐ น. …..

– ๒ –

เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดสถานศึกษาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่มีโรงเรียน
ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ ปัจจุบัน เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจากหย่อมบ้านแม่มุใน เผ่าม้งจากหย่อมบ้านห้วยเย็น และเผ่าปะโอจากหย่อม
บ้านข้าวลีบ โดยใช้อาคารไม้ชั่วคราวเป็นอาคารเป็นอาคารเรียน ส่วนอาคารหลักและอาคารประกอบต่าง ๆ
จะเริ่มก่อสร้างหลังจากนี้
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เข้าไปดำเนินการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนบ้านแม่ขอ ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเปิดทำการเรียน
การสอน เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
โดยใช้อาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้าโบสถ์ของหมู่บ้านทำการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมาได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนจากภาคเอกชน และยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และคนในชุมชน ช่วยสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรสำหรับนำมาประกอบอาหารกลางวัน การเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากจะทำให้กิจกรรม
ต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่องและทรงทราบถึงสภาพปัญหา กับได้พระราชทานแนวความคิดการแก้ไขได้ตรงจุดแล้ว ยังเป็นการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ประจำอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีพลัง มีแรงใจ ร่วมมือกันสนองงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน
กลับที่ประทับแรม หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่