วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

-๒-

ระดับประเทศ เนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู ลาหู่ จีน ไทยใหญ่ และคนเมืองล้านนา ซึ่งได้จัด สอนเสริมอย่างต่อเนื่อง เน้นฝึกทักษะการอ่านออก การเขียนเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมให้ฝึกคิดคำนวณและเหตุผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ จากนั้น เสด็จพระราช ดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนในระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๓๐๐ คน เป็น ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ไทยใหญ่ และเชื้อสายจีนยูนนาน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาว ฝึกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖ ให้มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย เน้นฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น แปรรูปอาหารจากถั่วแดงญี่ปุ่น หรือ ถั่วอะซูกิ เป็นน้ำเต้าหู้ เป็นต้น ทางด้านกิจกรรมห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามาให้ความรู้เรื่องการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา และ ส่งพี่เลี้ยง ช่วยสาธิตการเรียนการสอน จัดห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลนวุติ สมเด็จย่า สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ที่ออกหน่วยแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว และสถานพยาบาลในพื้นที่ ให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้ พระราชทาน เงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ มีผังพืดเกาะที่ข้อเท้าด้วย
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้า เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตั๋วรูปพรรณช้าง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ เชือก จากนั้น ทรงปล่อยช้างตามโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการอนุรักษ์ช้างไทย ช่วยลดปัญหาช้างเร่ร่อน และสร้างความสมดุลระบบนิเวศ ซึ่งปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งมอบช้าง จำนวน ๘ เชือก ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ บริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรก
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงเยี่ยมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทรงจุดธูปเทียนถวายผ้าจีวรห่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาส และรองเจ้าคณะจังหวัด จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำปางจำนวน ๘ แห่ง ซึ่งจัดการเรียนการสอนแก่สามเณรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ทอดพระเนตรโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ช่างทองหล่อ หนึ่งในงานช่างสิบหมู่ ที่ทรงให้อนุรักษ์ไว้ เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง