วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ จะต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลัก ดังเช่นความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ย่อมเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันสำคัญสำหรับจะนำไปใช้ในชีวิตและในการทำงานของแต่ละคน แต่ความสำเร็จของบุคคลนั้น ก็มิได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว หากเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่ง คือความคิดพิจารณาอันกระจ่างแจ่มชัด ซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถเข้าใจเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนจำแนกแยกแยะความดีความชั่ว ความถูกความผิด ในกิจที่จะทำ คำที่จะพูด เรื่องที่จะคิด ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง อีกอย่างหนึ่ง คือความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถปฏิบัติสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จผลได้จริง ทั้งยังจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างดีอีกด้วย จึงขอให้บัณฑิตปลูกฝังสร้างเสริมความคิดพิจารณาและความจริงใจ ให้เป็นคุณสมบัติประจำตน และฝึกฝนพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นควบคู่กับความรู้ แต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน ยังความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้โดยสมบูรณ์