วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้เวลา ๐๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันท ฯ” ณ อาคารอานันทมหิดล และทอดพระเนตรความคืบหน้า
“ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร” ในพระราชูปถัมภ์ ณ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระนารายณ์
และพระพรหม ในการประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เสร็จแล้ว
พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ฯ
เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำ ผู้แทนข้าราชการตำรวจ
และผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จำหน่ายสลากกาชาดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พร้อมด้วยคณะชมรมกอล์ฟราชมงคล และนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
/รองศาสตราจารย์…

– ๒ –

– รองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้
๑. นางจันดา สายสมร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์)
จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เนื่องในโอกาสที่บริษัท ฯ ดำเนินกิจการครบ ๒๒ ปี
๒. นายปาสคาล บิลโลว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ และการประมูลและจำหน่ายชา ชุดพิเศษ
“๙ ในดวงใจ”เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี และกลุ่มบริษัท จีเอเบิล
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำ คณะกรรมการบริหาร
ครู และนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– นายธวัช ผลความดี นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นำ คณะกรรมการ
สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย
– นายทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่คณะราชสกุลกุสุมาร่วมกันบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/นางสาวมณีรัตน์…

– ๓ –

– นางสาวมณีรัตน์ บัณฑุกัมพล นักวาดภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด มี นา มานี และนางสาววริสรา
เจิมจุติธรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางทองใบ แท่นมณี ศิลปินดีเด่น สาขาวรรณศิลป์ ประธานชมรมนักกลอนเมืองเพชร
จังหวัดเพชรบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรวมบทร้อยกรอง “นวมมหาราชาลัย”
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายอเนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายประชา เทศพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา เลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวดวาดภาพ
ระบายสี โครงการ “มาย ไบรท์ สมาย โกลบอล อาร์ต คอนเทสต์” (My Bright Smile Global Art Contest)
ปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดยาสีฟัน และแปรงสีฟันสำหรับเด็ก เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดน และพระราชทานแก่โรงเรียนในสังกัดกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นำ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
หนังสือชุด “วรรณกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาจิตมิติใหม่” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ นำ เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดจัดแสดงนิทรรศการ “แผ่นดินของเรา” เฝ้าทูลละออง
พระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๕.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์ จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับสมาคม ฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์
และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนำนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากสมาคม ฯ สมควร
ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ของสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
/ ในโอกาสนี้…..

– ๔ –

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยาน
เสือหมอบ “บอกรักพ่อ” บอกรักแม่ของแผ่นดิน ที่เบตง” และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายเอกชัย เศวตสมภพ อุปนายกสมาคมกีฬา
จักรยาน ฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามครอบครัวเศวตสมภพ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์พิเศษ จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ นำ นายคณิต
เกื้อวิบูลย์วณิชย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Department of Economics) จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน (The University of Wisconsin-Madison) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สงคราม เหลืองทองคำ ประธานคณะกรรมการ
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล
กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ สัตวแพทย์หญิง ณิดา ช่อนาม
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Sclences)
ณ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (Colorado State University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ นำ คณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ และรับพระราชทาน
พระราโชวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล
เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุม
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

/ เวลา……

– ๕ –

เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมโรงเรียนวังประจบวิทยาคม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก