วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายรอแบร์ เลาแอร์
(Mr. Robert Lauer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๓.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดช่องลม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา ๑๑.๐๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาคม
แม่บ้านทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๔๙”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาแก
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญ
วัดโพธิ์ชัยศรี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางวัฒนา ธูปทอง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร