วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

-ว่างพระราชกิจ-