วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคู่สมรส
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พร้อมคู่สมรส คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคู่สมรส คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคู่สมรส ข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตามลำดับดังนี้
– คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– คณะกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดช่องทางการรับบริจาคผ่าน “คิว อาร์ โค้ด” (QR Code) ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร