วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่ และทอดพระเนตรการ
จัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปบูชาและพระกริ่ง “สมเด็จพระพุทธ
เมตตามหาบพิตร” เนื่องในโอกาสครบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๓ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิด
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย”
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง