วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายณัฐพล เพ็งถา กับ นางสาวโยธกา ชม้าย นายปิยะ หอมไชยแก้ว กับ
นางสาวเบญจญาณี สว่างศรี นายสุวิทย์ รุ่งนิมิตพรขจร กับ นางสาวจิราพรรณ คะณา
สิบเอก สิทธา ราชนิกุล กับ นางสาวฤดี คำภาษา นายบัญญัติ ศิรินนท์ธนเวช กับ นางสาวกุสุมา
ทวีทะสิกิจ นายมณเฑียร เพชรประกอบ กับ นางสาววรรณภา ธรรมรักษ์
ในวันเดียววันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจาก วังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานและประทานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัด
ยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร