วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาชุมชน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิต สามารถประกอบอาชีพสุจริต และช่วยแก้ปัญหาเดินทางไปโรงเรียนที่ลำบากของบุตรหลานราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอที่มีฐานะยากจน โดยโรงเรียนเปิด
การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เน้นให้มีความรู้ด้านการดำรงชีพ
ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะโครงการฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ฝึกให้รู้จักการปลูกพืชผักไว้บริโภค โดยใช้พื้นที่จากหน่วยพัฒนาสังคมพื้นที่สูง พุทธอุทยานลำขาแข้ง และพื้นที่ของราษฎร โดยใช้ระบบน้ำประปาภูเขารดพืชผัก สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงาน กปร. และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนและหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ ๔ พบว่า มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับ ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ เชื้อสายโป ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๗๘ คน โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งพบว่า นักเรียนสามารถเขียนและอ่านภาษาไทยได้ดี และโครงการเพิ่มผลผลิตไม้ ๙ ผล
และถั่วเมล็ดแห้ง ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ พบว่า ถั่วเมล็ดแห้งผลิตได้ไม่เพียงพอ แต่ไม้ผลเพียงพอต่อการบริโภคด้านการฝึกอาชีพ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้รับเงินจากครูของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มาจัดตั้งกองทุนเลี้ยงวัวและสุกร กับปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน รวมทั้งส่งเสริมการถนอมอาหาร เพื่อการศึกษาและเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลน นอกจากนี้ ทอดพระเนตร
การจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนมัธยมบ้านหินตั้ง (สาขาบ้านทิไล่ป้า) ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เพื่อรองรับนักเรียนที่ไม่สามารถไปเรียนต่อในเมืองได้ โดยเน้นสอน
เสริมด้านวิชาชีพเพื่อให้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานสุข
ศาลาพระราชทาน ฯ ซึ่งรับผิดชอบบ้านทิไล่ป้า จำนวน ๑๐๘ ครัวเรือน พบว่า เด็กปฐมวัยและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า และไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เข้ามา
จัดกิจกรรมสร้างทักษะและทัศนคติผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกบริการตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน และมีคนไข้เด็กขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ๔ คน
/ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรม …..

– ๒ –

ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรม เดินไม่ได้แต่กำเนิด และมีถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนที่ประทับเขื่อนวชิราลงกรณ์
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี