วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไซนส์ แฟร์ ๒๐๑๗ ”(Thailand International Science Fair 2017) และทรงเปิดหอประวัติมหิดลวิทยานุสรณ์
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง