วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด
“อาคารหลุยส์ มารี” และ “อาคารศักดานุสรณ์” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ