วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการ
จำหน่ายหนังสือนิทาน เรื่อง “ฉันรักในหลวง” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะกรรมการสมาคม
ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ และคณะภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “ไว ดับยู ซี เอ ดิพโพรเมติก แชร์ริตี้
บาร์ซาร์ ประจำปี ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๖๒” (62nd YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2015) เพื่อสมทบทุน
การกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทีโอเอ จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
– คณะกรรมการร้านพฤกษากาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางเยาวเรศ บุนนาค และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดินของนางสาวสมศรี คล้ายสุข โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓๗๒ เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๖๗ ตารางวา และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๔๓๗๓ เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๑๑.๙ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖๔ ไร่ ๓ งาน ๗๘.๙ ตารางวา
ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/นางทองเปลว…
– ๒ –
๒. นางทองเปลว พูนคำ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนด ที่ดินเลขที่ ๗๙๐๔ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
– นางสาวพัชรินทร์ เหมอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะกรรมการจัดงาน “แบงค็อก เชฟส์ แชร์ริตี้ กาลา ดินเนอร์ ประจำปี ๒๐๑๖” (Bangkok Chefs Charity Gala Dinner 2016) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าของขวัญ และหนังสือ การประกอบอาหาร
– แพทย์หญิงอาสิรี ศรีวราพงศ์ และศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ ๔๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัข และชมรมครูผู้สอนและฝึกสอนกีฬาลีลาศ จังหวัดขอนแก่น นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดงานประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวดร้องเพลง “เพลงหนูน้อย แฟรี่ KIDS” การประกวดลีลาศ เยาวชนและผู้สูงอายุ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ ต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งน้อมเกล้ากระหม่อมถวายอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่ โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส อำเภอเมืองขอนแก่น และโรงพยาบาลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
– รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะ ผู้บริหารคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการดำเนินการจัดงานประกวดขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการตัดสินพร้อมผู้สนับสนุนการจัดการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ ขนาด ๑๕ นิ้ว
เวลา ๑๐.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
และคณะ นำ ผู้ได้รับทุนโครงการเยาวชน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่างประเทศ ดังนี้
๑. นายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. นายแพทย์ณัฐภัทร ศิริอังกุล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. นายแพทย์ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. นายแพทย์บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. นายแพทย์วิณห์ กุลวิชิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/ต่อจากนั้น…

– ๓ –
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการ ดำเนินการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ ๔ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “ครูผู้สร้างวันพรุ่งนี้” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต กับทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ นายสุรพล กองอรรถ ไวยาวัจกร เฝ้า
รับประทานดอกผลเงินทุนมูลนิธิ ฯ เพื่อบูรณะพระอาราม กับใช้ในกิจกรรมอื่นของวัด และประทาน
พระวโรกาสให้ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ฯ เฝ้า รับประทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จไปในการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พร้อมด้วยพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๗.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

/เมื่อพลเอกเปรม…

– ๔ –

เมื่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงยังพระลาน พระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธนิรันตราย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์
๑๙๕ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๕ รูป นอกนั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๙๕ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๑๙๕ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๙๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหา กษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์
พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๕ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ ๑๙๕ รูป ผู้แทน พระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์
และผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธนิรันตราย
อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระพุทธนิรันตราย ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข และพลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ขึ้นไปยังห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่อง
นมัสการท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระพุทธนิรันตราย บนชั้น ๓ ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข
ที่รถยนต์พระประเทียบบริเวณด้านหน้าองค์พระที่นั่งอัมพรสถาน รถยนต์พระประเทียบอัญเชิญ
พระพุทธนิรันตราย ออกจากหน้าองค์พระที่นั่งอัมพรสถาน ผ่านประตูภูธรลีลาศ ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต
จากนั้น นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระพุทธนิรันตรายขึ้นพระราชยาน เข้าสู่
พลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข และพลตำรวจโท สกลเขต จันทรา อัญเชิญพระพุทธนิรันตรายกลับมา
ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต