วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๘.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “เอ็ดดูไลฟ์ เอ็กซ์โป ๒๐๑๘” (EDULife Expo 2018) ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี