วันศุกร์ ที่14 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในการนี้ ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม ๒๐ โรงเรียน เวลา ๑๕.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
วิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปในกิจกรรมครบ ๑๒ ปี
โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส และทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการซแรย์อทิตยา
อ่างเก็บน้ำอำปึล ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร