วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๖  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา  ๑๗.๓๑  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

– เจ้าหญิงอังเกลิกา ลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ  (Her Royal Highness Princess Angelika

Lātūfuipeka Tuku’aho) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ถวายพระราชสาส์ตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรตองกาประจำประเทศไทย

ในการมาทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรตองกา

ประจำประเทศไทย เจ้าหญิงอังเกลิกา ลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต

ราชอาณาจักรตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลียด้วย

– นายซีมง ปีแยร์ อาดอเวอล็องด์ (Mr.Simon Pierre Adovelande) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนิน

ประจำประเทศไทย นายซีมง ปีแยร์ อาดอเวอล็องด์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบนิน

ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย

– นายเบลมีรู จูแซ มาลาตี (Mr. Belmiro José Malate) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

ประจำประเทศไทย นายเบลมีรู จูแซ มาลาตี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิก

ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย

– นายเควิน เอ็ม. ไอแซก (Mr. Kevin M. lsaac) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

แห่งสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสประจำประเทศไทยคนแรก

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐเซนต์คิตส์

และเนวิสประจำประเทศไทยคนแรก นายเควิน เอ็ม. ไอแซก ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ

เซนต์คิตส์และเนวิสประจำสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย                                                            – นายเปาโล  ดีโอนีซี (Mr. Paolo  Dionisi)) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

 

/ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง.

–  ๒  –

 

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลี

ประจำประเทศไทย นายเปาโล  ดีโอนีซี เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐอิตาลี มาก่อน

– นายนาเคศ  สิงห์ (Mr. Nagesh  singh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ

อินเดียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย นายนาเคศ  สิงห์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

อินเดีย มาก่อน

เวลา  ๐๗.๑๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์

เนื่องในโอกาสครบ ๖ ปี วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๙ ปี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๙.๓๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้

คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางออร์นา  ซากิฟ (Ms. Orna  Sagiv) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

– นางวราพร  พาทยกุล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

นำ คณะกรรมการมูลนิธิเตือน พาทยกุล และครูโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสิ่งของ

ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา

๑๕ ปี และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก พร้อมทั้ง

ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพาทยกุลการดนตรี และนาฏศิลป์ ดังนี้

  • การบรรเลงการแสดงชุดรำถวายพระพร
  • การบรรเลงเพลงนาคบริพัตร ๒ ชั้น ทางเปลี่ยน (ทางบรรเลงครูเตือน พาทยกุล)
  • การบรรเลงดนตรีรีไซเคิลและการแสดงชุด ระบำสมิระ

เวลา  ๑๔.๐๓  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

 

/นายสุกิจ…

–  ๓  –

 

–  นายสุกิจ  จันทร์ทอง  ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำ คณะกรรมการสมาคม

สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

กอล์ฟการกุศล “คนสร้างป่า อ.อ.ป.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ

–  พลเอก ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำ คณะอาจารย์หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารเครือ สุภาภรณ์ กรุ๊ป

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระธาตุดอยสุเทพองค์จำลองปิดทอง กระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บำรุงผิวกาย และกระเช้าผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงผิวกาย

–  นางพิชามญชุ์  ปัทมาธาดา ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท คอสมี่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทคอสมี่ จำกัด และผู้บริหารบริษัท สยามกัญชง อินดัสทรีส จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่ เข็มสำหรับฉีดวัคซีน และหน้ากาก

อนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

–  นางสาวกัญญพร  เกียรติกุลกำจร ผู้จัดการแผนกทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ

(ประเทศไทย) จำกัด และคณะ พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี ๒๕๖๕

ในระดับประถมศึกษา อายุ ๖ – ๙ ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยาสีฟันและแปรงสีฟัน เพื่อพระราชทานแก่

โครงการตามพระราชดำริ

–  นายประกายเพชร  แหวนเกตุ อัยการอาวุโส และนายนิพนธ์  แหวนเกตุ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์

ทางการแพทย์ สำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

–  นายสุรศักดิ์  การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ นำ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโอกาสนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

เพื่อนำไปมอบแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๗.๑๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค

ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่๔๔๑๐ อำเภอแว้ง หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่ ๓๒ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๐ อำเภอบันนังสตา ชุดคุ้มครองตำบลบุดี บ้านจือนือแร

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๔ สถานีตำรวจภูธรสายบุรี อำเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา