วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และทรงเยี่ยมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กับทรงเปิดอาคารศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก