วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ                               สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ                              เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นางสุทธินี  เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบริจาคสมทบงานกาชาดและ
เงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

–  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส นำ นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท                  เคพีเอ็มจี ประเทศไทย  เมียนมาร์ และลาว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน              โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก                    สวนกุหลาบมัธยม) และคณะ นำ นายเดชพงศ์  และนางกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท                   ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียน ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

–  นายสุรัตน์  อัมพุช ประธานกรรมการบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว “อัมพุช” และกรรมการบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน   สมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) มูลนิธิชัยพัฒนา และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับ                   การดำเนินงานโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ”

–  ศาสตราจารย์สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหุ่นยนต์ปิ่นโต พร้อมชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกล เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงาน                       ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการผลิต ส่งมอบ และติดตั้งหุ่นยนต์ปิ่นโตพร้อมชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามความประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)

–  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการเยาวชน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำ ผู้ได้รับ                           พระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท                      กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ดังนี้

 

 

/๑. นายฉัตรพล …

– ๒ –

 

๑. นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน                   ด้านการศึกษาความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดินอาหารกับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ เมโมเรียล เฮอมานน์ ฮอสพิเทิล – เท็กซัส   เมดิคัล เซ็นเตอร์ (ทีเอ็มซี) เบย์เลอร์ คอลเลจ ออฟ เมดิซัน ฮูสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (Memorial Hermann Hospital – Texas Medical Center (TMC), Baylor College of Medicine, Houston, Texas)

๒. นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตันด้วยการลากลิ่มเลือด  ณ  ฮอทช์คิส เบรน อินสติทิวท์ มหาวิทยาลัยคาลการี ประเทศแคนาดา (Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary)

๓. นายพีรดนย์ วงษ์เสรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไปปฏิบัติงาน                 ด้านการพัฒนานโยบายการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแบบจำลองระบบเชิงพลวัตที่สร้างโดยใช้คณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ แมสซาซูเซทท์ เจเนอรัล ฮอสพิเทิล                   (เอ็มจีเอช) อินสติทิวท์ ฟอร์ เทคโนโลยี แอสเสทเมนต์ ฮาร์วาร์ด เมดิคัล สคูล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  สหรัฐอเมริกา (Massachusetts General Hospital (MGH) Institute for Technology Assessment,                Harvard Medical School, Harvard University)

๔. นายเมธาสิต ใจสอาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปปฏิบัติงาน

ด้านการศึกษาเชิงหน้าที่และการแสดงออกของเซลล์ค้ำจุนเซลล์ประสาทต่อพยาธิกำเนิดและการดำเนินของ                      โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ณ ศูนย์วิจัยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ แมสซาซูเซทท์ เจเนอรัล ฮอสพิเทิล (เอ็มจีเอช) ฮาร์วาร์ด เมดิคัล สคูล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (Massachusetts Alzheimer’s Disease Research Center, Massachusetts General Hospital (MGH), Havard Medical School, Harvard University)                         ๕. นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ไปปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาการยับยั้งการตายระดับเซลล์และการเสื่อมระดับเซลล์ต่อการปรับเปลี่ยนขั้วของไมโครเกลีย                     เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และความก้าวหน้าในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงโรคและ                    ความเจ็บป่วยอื่น ๆ ณ มาโย คลินิก โรเชสเตอร์ รัฐมินนีโซตา สหรัฐอเมริกา (Mayo Clinic,  Rochester, Minnesota)

เวลา  ๑๓.๐๑  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงบรรยาย เรื่อง “การเกิดเนื้องอก” (Oncogenesis) พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ                          พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหากุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์                     หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร