วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา ๐๘.๒๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๗  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว  ณ แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายประยูร  อินสกุล  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนายาตราขบวน พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม  แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา  เจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ
แล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัยแล้วไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงาน
ปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เชิญของกินเสี่ยงทาย ๗ สิ่ง
ตั้งเลี้ยงพระโค  เสร็จแล้ว  นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวาย
คำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการเสี่ยงทาย
พระโคกินเลี้ยง  การนี้  พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา
จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี  การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง  พระโคกินน้ำและหญ้า  พยากรณ์ว่า  น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร  ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
และพระโคกินเหล้า  พยากรณ์ว่า  การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจ เจริญรุ่งเรือง  ต่อจากนั้น  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน ๓ สาขา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๑๖ สาขาอาชีพ  ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
จำนวน ๑๒ กลุ่ม  และผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน  ๗  สหกรณ์  เสร็จแล้ว พระยาแรกนายาตราขบวน
พร้อมด้วยเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตร
พระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป

เวลา  ๐๙.๔๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประยูร  อินสกุล  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา  พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้ว  พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

/ เวลา  ๑๐.๑๑  น. …

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๐.๑๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

– นางกาญจนา  ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

ประจำอาณาจักรเบลเยียม  นางกาญจนา  ภัทรโชค เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ มาก่อน

– นายสุริยา  จินดาวงษ์  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสหรัฐอเมริกา นายสุริยา  จินดาวงษ์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจำสหประชาชาติ  ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

– นายธานี  แสงรัตน์  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสาธารณรัฐเกาหลี นายธานี  แสงรัตน์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสหรัฐอเมริกา มาก่อน

– นางสาวนิธิวดี  มานิตกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์  นางสาวนิธิวดี  มานิตกุล  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง มาก่อน

– นายฉัตรชัย  วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน  นายฉัตรชัย  วิริยเวชกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก มาก่อน

– นางสาววิมลพัชระ  รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

/ ก่อนที่จะ …

 

– ๓ –

 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสาธารณรัฐชิลี นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาก่อน

– นายรุจ  ธรรมมงคล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสหรัฐเม็กซิโก นายรุจ  ธรรมมงคล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล มาก่อน

– นางสาวอุรวดี  ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางสาวอุรวดี  ศรีภิรมย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน

– นางพันทิพา  เอี่ยมสุทธา  เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นางพันทิพา  เอี่ยมสุทธา  เอกะโรหิต เคยดำรงตำแหน่งเป็น
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง มาก่อน

– นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจำสหประชาชาติ  ณ นครนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็น
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มาก่อน

– นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์  ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุล มาก่อน

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจักรกฤดิ  กระจายวงศ์ อธิบดีกรม
พิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

/ ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๔ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน อำเภอสุวรรณคูหา และพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๔๘  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบุรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมชมวิทยาลัยแฮริส แมนเชสเตอร์

มหาวิทยาสัยออกซ์ฟอร์ด จากนั้น จะทรงเข้ารวมการประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ประวัติและคติของลัทธิปศุปตะ: หลักฐานเดิมและการวิจัยใหม่” ณ วิทยาลัยออลโซลส์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และทรงเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เหรียญไศวนิกายจากเอเชียใต้ในพิพิธภัณฑ์แอชโมเลียน” ณ พิพิธภัณฑ์แอชโมเลียน นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียม และวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดและทรงร่วมการประชุมเชิงวิชาการ
ในหัวข้อ “กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจอร์จ เซเดส” ณ ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ และทอดพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงของใช้และของสะสมของนายจอร์จ เซเดส
ณ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ กรุงปารีส