วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวังวันศุกร์  ที่  ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
วันนี้  เวลา  ๑๕.๔๐  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖๒  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  ณ  อาคารศรีจุลทรัพย์  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  โดยเสด็จในการนี้ด้วย  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้        พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส    ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๑.๐๕  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี อนึ่ง  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๖  น.  สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักพยาบาล  ณ  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่พักสำหรับบุคลากร  โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ให้บริการโดยแพทย์เชี่ยวชาญ  ตรวจรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน  มีบุคลากร  ๑,๓๗๕  คน  ทำให้ขาดแคลนที่พัก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดิน จำนวน  ๑๒  ไร่  สำหรับสร้างอาคารพักพยาบาล  เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  และทรงเปิด  “ตึก ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช”  ณ  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นอาคารผู้ป่วยที่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเป็นประธานจัดหาทุน  เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ  ๑๐๐  ปี วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ในการนี้  ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล  อาทิ  ศูนย์การผ่าตัดวันเดียวกลับ  เป็นโรงพยาบาลนำร่อง  เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล  ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาล  ให้บริการผ่าตัดโรคต่าง ๆ   เวลา  ๑๓.๐๗  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร  ตำบลปิล็อก  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  ดำเนินงานสนองพระราชดำริ  เสริมสร้างความรู้ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล  ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน  และแก้ปัญหานักเรียนระดับประถมศึกษา
/มีผลสัมฤทธิ์…..- ๒ –
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  ได้มีการจัดครูสอนประจำรายวิชา  จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนและให้อ่านหนังสือเพิ่มวันละครึ่งชั่วโมง  แล้วประเมินผลการอ่าน  นอกจากนี้  ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เน้นให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  การทำเกษตร  เลี้ยงสัตว์  ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ได้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนในลักษณะของศูนย์บริการการเรียนรู้  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เวลา  ๑๕.๒๖  น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์  (มร.เจอร์เก้น  มูลเดอร์  อุปถัมภ์)  ตำบลปรังเผล  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี  ๒๕๓๗  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเรดาร์  บ้านโชคดีสุพรรณ  บ้านลิเจีย  บ้านทิโคร่งและบ้านรันตี  จากนั้น  ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ใกล้เคียง  ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น  ได้ฝึกทำการทดลอง  ฝึกสังเกต  โครงการส่งเสริมอาชีพ  สอนให้ทอผ้าพื้นเมือง  ซ่อมครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ทำขนม  และร้อยลูกปัด  ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  มีผลการดำเนินงานดีมาก  มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  ในการนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชดำริให้จัดทำหลักสูตรชลประทาน  ให้ความรู้แก่นักเรียนและคนในชุมชน  เรื่องการดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทานให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานและยังได้ดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ  เพื่อชุมชนให้ผู้ปกครองนำไปเลี้ยงต่อ  สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์  (มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์)เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม  เรือนรับรองที่ประทับ  เขื่อนวชิราลงกรณ  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี