วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงพระสุหร่าย เทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระลักษมี และพระภูมิเทวี ในการพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย ในการนี้ พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธาน ในการประกอบพิธี ฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท เอกชัย จุลเสวก ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วัดสุธาสินี บ้านลำสมอ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ประสบผลสำเร็จดีในทุกด้าน มีถนนลาดยางผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสำเร็จด้านการเกษตร จัดทำเป็นศูนย์สาธิตให้ผู้ปกครองและเกษตรกรเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๐๓ คน สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คือ ครูตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละคน จะรับผิดชอบงานโครงการที่ตนถนัด พยายามคิดหาวิธีพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักเรียนทดลองปฏิบัติ เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพ มีวิทยากรฝึกสอนจากศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ช่วยสอน การทำเกลือหอมบำบัด เกลือนมขมิ้นขัดผิว มีปราชญ์ชาวบ้านสอนทอผ้ากะเหรี่ยงผลงานส่งจำหน่าย ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้านโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน เดิมพื้นที่แปลงเกษตรเป็นดินลูกรัง ดินเหนียว ทำให้ได้ผลผลิตน้อย จึงได้นำดินขุยไผ่ ที่มีในป่าใส่ลงในแปลงเกษตรทำให้พืชผักเจริญงอกงามดี ช่วงอากาศเย็นได้ทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ปลูกสตรอว์เบอร์รี ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค ใกล้โรงเรียนมีลำห้วย น้ำไหลตลอดทั้งปี แต่น้ำ มีกลิ่นเหม็น กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริจัดหาเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งเมื่อปี ๒๕๖๑ ทำให้นักเรียน มีน้ำสะอาดบริโภค ในการนี้ มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานจัดหาถังกรองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อกรองสี กรองกลิ่น ช่วยเหลือราษฎรบ้านลำสมอ ให้มีน้ำสะอาดใช้ รวมถึงฝึกอบรมและจัดทำคู่มือเรื่องการดูแล บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ อาคารประกอบ และระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ช่วยกันดูแลสมบัติของชุมชน

/เวลา ๑๑.๒๑ น…
– ๒ –

เวลา ๑๑.๒๑ น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียน ๖๕ คน เป็นนักเรียนพักค้างประจำ ๒๕ คน เนื่องจากหมู่บ้านทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา และการคมนาคมลำบาก ที่ผ่านมา กรมชลประทานเข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำแควน้อย ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO และ UV พร้อมขุดลอกบ่อน้ำปูด้วยดินสังเคราะห์ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้ และกรมทรัพยากรน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำแควน้อย พร้อมสร้างถังเก็บน้ำใช้สำหรับประปาโรงเรียน โดยโรงเรียนใช้พลังงาน ๒ ระบบ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบัน ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลการศึกษาควบคู่การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนตามโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าศึกษาต่อทุกคน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลสอบเอ็นที ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายในระดับดี มีพฤติกรรม และสุขนิสัยในการบริโภคอาหาร ๕ หมู่ มีทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เข้ามาฝึกอบรมอาชีพและการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การคิดคำนวณ และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับผลการดำเนินงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน ได้ผลดี มีผลผลิตเพียงพอการบริโภคและเหลือจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน
ในโอกาสนี้ ทรงติดตามการเตรียมดำเนินโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหน่วยทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริ บนพื้นที่กว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่ ในจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันได้จัดทำรหัสต้นไม้ ๑๐๐,๐๐๐ รหัส ที่ผ่านมาสำรวจพบพืชและสัตว์หายาก เช่น เห็ดสีฟ้า ค้างคาวคุณกิติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่สุดในโลก และแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งคาดว่าเข้ามา ในประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยติดมากับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารญี่ปุ่น ก่อนเสด็จ พระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตรวจรักษา และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง