วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นายบุญสม มีพงษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๘๔๑ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตาบลกุฎี อาเภอผักไห่ (เสนาใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดออกแบบ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” (เรด ครอส แฟร์ ไอเดีย ชาเลนจ์ ๒๐๒๑ : Red Cross Fair Idea Challenge 2021) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
๒. นายขัตติยา ไชยเอีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย โซล่าร์ ซัพพลาย จากัด และ นางวรรธะนะวรรณ ไชยเอีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรซันเนอร์จี จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นา นางมยุรี เตยะราชกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนนวฤกษ์ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ นา ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะผู้ดาเนินการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น ๑๒๓ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสร้างเหรียญดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคา พระบูชา และเหรียญเสมาพิมพ์ใหญ่ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
/- นายพิสิษฐ์ …
– ๒ –
– นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จากัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และชุดตรวจโรคโควิด ๑๙ “เอ ที เค” (ATK) แบบน้าลาย และแบบตรวจทางจมูก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี นา คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ พร้อมคณะผู้จัดการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจาปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ อาคารพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์” ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา