วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามล าดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิชัยพัฒนา น า นายบุญสม มีพงษ์และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๒๘๔๑ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ต าบลกุฎีอ าเภอผักไห่ (เสนาใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ านวยการส านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น า คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดออกแบบ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ”
(เรด ครอส แฟร์ไอเดีย ชาเลนจ์๒๐๒๑ : Red Cross Fair Idea Challenge 2021) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
๒. นายขัตติยา ไชยเอีย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย โซล่าร์ ซัพพลาย จ ากัด
และนางวรรธะนะวรรณ  ไชยเอีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรซันเนอร์จี จ ากัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น าคณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ น า นางมยุรี เตยะราชกุล (อ่านว่า เต-ยะ-ราด-ชะ-กุน) และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนนวฤกษ์ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ น า ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ฯ และคณะผู้ด าเนินการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น ๑๒๓ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสร้างเหรียญดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองค า พระบูชา และเหรียญเสมาพิมพ์ใหญ่
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
/- นายพิสิษฐ์…
– ๒ –
– นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล และชุดตรวจโรคโควิด ๑๙ “เอ ที เค” (ATK) แบบน้ าลาย และแบบตรวจทางจมูก กับ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
น า คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ พร้อมคณะผู้จัดการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจ าปี ๒๕๖๔
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ศูนย์การเรียนรู้
อาคารพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์” ณ โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา