วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ที่นั้น นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ เอเอฟ ๗๓๖๖
เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เวลา ๑๘.๔๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอาสนวิหารนักบุญยอห์นบัพติศ บริเวณเขตเมืองเก่า
ของเมืองลียง ซึ่งเป็นอาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒
เป็นที่สถิตของอัครมุขนายกแห่งเมืองลียง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องเก็บรักษาเครื่องประกอบศาสนพิธีสำคัญ
ของมหาวิหาร เช่น หินอเมทิสต์ พระคัมภีร์ไบเบิล จอกศักดิ์สิทธิ์ เสื้อคลุมพิธีของพระคาร์ดินัล
เวลา ๑๑.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี