วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๑.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี
วันประสูติ และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยงานแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าว
จะจัดขึ้น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลียง สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส และคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส นอกจากนี้
จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปะ ในเมืองลียง
และกรุงปารีส