วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี