วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูปัญญาวัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน และเจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เฝ้า ถวายพระพุทธรูปและเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการวัด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ คณะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ ผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปลากะตักแห้ง
ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในโอกาสนี้ ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก นำ คณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบก ในงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พันตรี ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำ คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นายสมพงศ์ …..

– ๒ –

– นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาวสมลักษณ์
วงศ์วิลาศสกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๖๔๗
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ
มูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง นำ คณะกรรมการจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากค่าสมัคร และจำหน่ายของที่ระลึกหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
– อาจารย์หวน สังข์พราหมณ์ และนางสาวภัทธิรา งามสว่าง เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน
– นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารธนาคาร ฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ครั้งที่ ๑๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงงาน ฯ ในโอกาสนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ดังนี้
๑. ผู้บริหารบริษัท ฮาว กรุงเทพ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “ฮาว” (HOWE) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาลาดินเนอร์ “ฮาว อะวอร์ด ๒๐๑๘” (HOWE AWARDS 2018) เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
๒. นางประยงค์ สุทธสุต อาสากาชาด สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
๓. คณะสโมสรโรตารี ปทุมวัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดงาน “ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ รับพลังชีวิตตามสายน้ำ กับ อ.คฑา ชินบัญชร ปีที่ ๓” เพื่อพระราชทาน
เป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน
๔. คณะผู้บริหารกลุ่มโรงแรมในเครือออนิกส์ ฮอสพิทอลิตี้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “อมารี วอเตอร์เกท วิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ ๒๐” สมทบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ฯ
/๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …..

– ๓ –

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัท เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และหอประชุมที่ว่าการ
อำเภอยโสธร จังหวัดยโสธร