วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะเกษตรกรตำบลเฉลียง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ตำบลทมอ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายจิรัฎฐา เกตุอุไร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพระพุทธรูปปางสมาธิทรงเครื่องเงินชุบทองคำ พร้อมฐานองค์พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวเนื้ออ่อน และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายอรรถพล เสือคำรณ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ สำหรับติดตั้งให้งานบริการ
ผู้ป่วยนอก สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๒. นางลมัยมาลย์ หิรัญประดิษฐ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐาน กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ
– พลเอก โสภณ สงวนวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำ คณะกรรมการจัดงานเดิน – วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ครั้งที่ ๑๐ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นำคณะกรรมการ
จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Songs of Love” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจาก
การจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะ นำ ผู้บริหารโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ “ดีเด่น” และ “ดี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

/เวลา …
– ๒ –
เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายบรรจง เกษมธรรมนันท์ นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร
ก่อนเดินทางไปแข่งขัน “เวิร์ล ทรานสแพลนท์ เกมส์” (World Transplant Games) ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นางสาวนลิน สินธุประมา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาคติชนวิทยา ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในเบิร์กลีย์ (University of California at Berkeley) สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา (Anthropology) ณ มหาวิทยาลัยเดียวกัน จากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น (โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อขอพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การพิจารณาโรงเรียนที่สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ ๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๓๒ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐ เสด็จเยือน
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงร่วม ประชุมหารือและทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แห่ง มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจ ลอนดอน กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร