วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๓๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาล                 ไตเทียมแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ ๕๐ และรุ่นที่ ๕๑ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น               องค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น ๘ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๔๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม