วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๕.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๑ กลับจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จากัด นา พันตารวจโท เอนก วงศ์สละ ประธานจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหัวกุญแจ ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางดุจดาว คีรีวิเชียร และนายสุพจน์ คีรีวิเชียร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากงานบาเพ็ญกุศลศพนายวิโรจน์ วันไชยธนวงศ์ สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นางมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศล สมทบกองทุน ๓๐ พฤษภา ฯ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายเออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด นา คณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากกิจกรรมครบ ๖๐ ปี ของบริษัท ฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบทุนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
/- นายพงษ์ศักดิ์ …
– ๒ –
– นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารของบริษัท ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “พีที แม็กซ์นิตรอน เรซซิง ซีรีส์ ๒๐๒๑” (PT Maxnitron Racing Series 2021) ในรุ่น สยาม จีที เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นา คณะผู้บริหาร และครูของโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ นา คณะผู้บริหาร และผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
– นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมครู ผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศจังหวัดขอนแก่น นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวด สุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวดลีลาศยุวชน – เยาวชน ผู้อาวุโส และผู้สูงอายุ การจัดการประกวด ร้องเพลงการกุศลเยาวชน – ยุวชน และผู้สูงอายุ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ การประกวดจากการจัดกิจกรรม ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และพันตารวจเอกหญิง อังศุวรรณ รัตนานนท์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
/- พลเอก ณรงค์พันธ์ …
– ๓ –
– พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก นา คณะกรรมการกองทัพบก และพลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ และรายได้จากการออกรางวัลสลากบารุงสภากาชาดไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ นา คณะกรรมการร้านกองทัพเรือ และนางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ และรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๘ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นา ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับ การยกย่องเป็นศิลปิน “ศิลปาธร” ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ศิลปาธร” ดังนี้
๑. สาขาวรรณศิลป์ นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
๒. สาขาดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย นิติพน
๓. สาขาศิลปะการแสดง นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์
๔. สาขาศิลปะการออกแบบ นายกฤษณ์ เย็นสุดใจ
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “สิทธิเมธา” ณ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี