วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ ที่  ๑๗  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

วันนี้  เวลา  ๑๔.๓๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์  ปราบใหญ่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นางสาวภควดี  (มาลากุล) กันภัย  พร้อมคณะสมาชิกราชสกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

– นางจรูญ  ณ นคร  และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

– นายรุ่งโรจน์  เจริญธัญรักษ์  นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธุ์
สุนัขอารักขา การประกวดลีลาศยุวชน – เยาวชน ผู้อาวุโส และผู้สูงอายุ  การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่น และการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

– พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ คณะผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย   และสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลการดำเนินงานของผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

 

/-นายตีแยรี…

– ๒ –

 

– นายตีแยรี  มาตู (Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเซซีล  มาตู (Mrs. Cécile Mathou) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๑.๓๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง