วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตาบลพระลับ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) พร้อมด้วยพระสงฆ์ เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พระพุทธรูป หนังสือธรรมะ และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดาริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ คณะบุคคลร่วมเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วย
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลของสมาคม ฯ ในปี ๒๕๖๕ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายทองอินทร์ วงศ์โสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๔๐๕ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๒๖๙ ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นา คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท
– นายสุเมธ อังคะศิริกุล อุปนายกสมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ นา คณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกวดกองทุนสารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้แทนกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศการประกวดดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นา คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูที่เกษียณอายุราชการ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ด้วย ต่อจากนั้น
/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …
– ๒ –
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นา นายธีรทัศน์ กิจพรยงพันธ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาโรคพืช จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู สหรัฐอเมริกาแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการ จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ๒๐๒๓” ประจาปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ นา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จากราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา บุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สาเร็จการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานน้าหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.,ว.ป.ร.๔ และทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
/ นารีรัตนราชกัญญา …
– ๓ –
นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน
วางที่หน้าโกศศพด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ แอลวาย ๐๘๑ กลับจากการเสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ