วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางทัศนีย์ เครือทราย ประธานคณะกรรมการโครงการ “คณะสงฆ์ช่วยวัดสงเคราะห์พระ
ช่วยโรงเรียนสงเคราะห์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓” นำ พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดทำโครงการ ฯ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำ คณะผู้แทนกองทัพอากาศ
และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
และเงินร่วมสมทบรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาดเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางวัชราภรณ์ เวชกุล ประธานกรรมการบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นำ คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นางชัชฎาวัลย์ รื่นวงษา
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยด้วย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ ครอบครัว
ของนายปุ่น และนางผิว มานุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนา
สู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกและปรับปรุงบำรุงดิน ณ วังสระปทุม

/นายกอบชัย…

– ๒ –

– นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ ผู้บริหารและนักเรียนจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ “ดีเด่น” และ “ดี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม
ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
– นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
๒. คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๓. คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ในโอกาสนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทด้วย
เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช นำ พระภิกษุ
และผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสมควรได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
และผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวาย และรับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย